INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższonych parametrach eksploatacji       (SLAG LADLE TECH)”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii oraz jej wdrożenie do produkcji wielkogabarytowych kadzi żużlowych o masie dochodzącej do 30 ton.
Kadzie będą charakteryzowały się szeregiem przewag technologicznych, których wdrożenie w działalności Spółki Krakodlew przełoży się na jej pozycję na rynku krajowym oraz ekspansje na nowe rynki zagraniczne.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki badaniom przemysłowym oraz pracom rozwojowym nad nowatorską technologią wytwarzania kadzi żużlowych o dużej masie z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego i staliwa. W efekcie opracowane zostaną materiały i technologia produkcji oraz finalnie wytworzona zostanie seria doświadczalna kadzi o masie 30 ton z nowego rodzaju staliwa oraz nowo opracowanego żeliwa sferoidalnego.

Nowości rezultatów projektu

Stworzenie zaawansowanej technologii uszlachetnienia stopów tj. staliwa i żeliwa sferoidalnego pozwoli wytworzyć kadzie żużlowe o masie do 30 ton o podwyższonych parametrach eksploatacji

Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie żeliwa, - opracowanie właściwej mikrostruktury i właściwości mechanicznych

Podwyższenie odporności na szoki cieplne (zmęczenie cieplne) podczas ich eksploatacji w zmiennej temperaturze

Zoptymalizowanie udziału perlitu i ferrytu w osnowie metalowej w wymaganym zakresie grubości ścianek masywnych kadzi żużlowych dzięki zmodyfikowanej technologii formy oraz zoptymalizowanemu składowi chemicznemu żeliwa sferoidalnego

Zmniejszenie procentowe porowatości odlewu - polepszenie odporności na pęcznienie i utlenianie

Zminimalizowanie w największym stopniu naprężeń własnych występujących w odlewach kadzi

Badania w skali makro

Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu będzie miało przełomowe znaczenie dla Wnioskodawcy, a także polskiego odlewnictwa, tak uznanego i cenionego zagranicą. Najważniejsze znaczenie będzie mieć w tym przypadku możliwość przeprowadzenia badań w skali „makro”, tzn. na pełnowymiarowych prototypach, które będą mogły być opracowywane i wytwarzane. Tylko bowiem badanie w skali „makro” pozwoli na dokładne pozyskanie i ewaluację informacji naukowotechnicznej w zakresie opracowywanego produktu i technologii produkcji. Bez opisanych w projekcie nakładów badania takie nie mogłyby zostać przeprowadzone ani u Wnioskodawcy, ani w instytucjach zewnętrznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.