NOWY WYMIAR EKOLOGII

Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej Spółki Krakodlew S.A. poprzez modernizacje energochłonnych procesów oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

poprawa efektywności energetycznej

Zastosowanie technologii bardziej energooszczędnych- modernizacja i przebudowa linii produkcyjnych w obszarze urządzeń logistyki między stanowiskowej – suwnic.

Modernizacji energetyczna obiektów w  obszarze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej z systemów oświetleniowych stanowisk produkcyjnych i ciągów komunikacyjnych.

Udział OZE w mixie energetycznym źródeł dostaw energii elektrycznej -wykorzystanie technologii fotowoltaicznych – Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp

Zwiększy się efektywność energetyczna w projekcie w obszarze urządzeń (suwnice).

Wzrost efektywności energetycznej rozwiązań

osiągnięty zostanie dzięki zastosowaniu zupełnie nowych systemów napędowych charakteryzujących się:

wysokimi wskaźnikami efektywności energetycznej,

systemami aktywnego sterowania mocą,

obniżonym ciężarem
własnym suwnic i jej elementów składowych dla których obliczono zużycie energii elektrycznej, przy tym samym czasie pracy.

redukcja emisji

OKRESOWA WERYFIKACJA POZIOMÓW REDUKCJI
Pozwala monitorować osiągane wyniki zużycia energii na podstawie zainstalowanych urządzeń pomiarowych zużycia energii, układów monitorujących zintegrowanych ze  zmodernizowanymi suwnicami oraz oświetleniem, a także z odczytów z  falowników instalacji OZE.
potrzeba realizacji projektu
Koszt zużycia energii elektrycznej w odlewnictwie stanowi, z uwagi na dużą energochłonność procesów technologicznych, istotną część kosztów wytwarzania odlewów. Minimalizacja opłat za energię elektryczną wymaga uwzględnienia szeregu czynników. Wyniki zleconego audytu efektywności energetycznej wykazały dużą możliwość wzrostu efektywności energetycznej dla zakładu Wnioskodawcy oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Emisja gazów cieplarnianych jest podstawowym wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Redukcja tej emisji stała się jednym z wiodących priorytetów w globalnej polityce środowiskowej. Podążając za tym trendem, Spółka Krakodlew S.A. zleciła w styczniu br. analizę redukcji kosztów poprzez modernizacje energetyczne. Analiza wykazała kilka obszarów możliwych modernizacji, w tym trzy obszary, będące przedmiotem niniejszego wniosku.